MTensor_getIntegerData


整数型のMTensorのデータ要素の配列を取得する.

詳細詳細

  • Mathematica から呼び出されたライブラリ関数のC/C++コードで使われる.
  • 配列は平坦化した長さと同じ長さを持つ.
  • テンソルが整数MTensorでない場合はエラーが生じる.

例題例題すべて開くすべて閉じる

  (1)  (1)

MTensorのデータ要素について繰り返す:

MTensor T0;
mint* data;
mint i, len;
...
len = libData->MTensor_getFlattenedLength( T0);
data = libData->MTensor_getIntegerData( T0);
for (i = 0; i < len; i++) {
mint elem = data[i];
...
}