ζ 函数和多对数

Wolfram 语言支持 ζ 函数以及广义的复变量对数函数,执行任意精度的计算和实现大范围的符号转换.

参考资料参考资料

Zeta 黎曼与广义黎曼 ζ 函数

RiemannSiegelZ  ▪  RiemannSiegelTheta  ▪  StieltjesGamma  ▪  RiemannXi

ZetaZero ζ 函数临界线上的零点

PolyLog 普通和尼尔森(Nielsen)广义的对数函数

LerchPhi Lerch 函数

HurwitzZeta, HurwitzLerchPhi 带有最初 Hurwitz 分析结构的函数

DirichletBeta  ▪  DirichletEta  ▪  DirichletLambda

PrimeZetaP 素数 ζ 函数

FunctionExpand 展开函数的符号形式