WOLFRAM 语言内置符号

$SystemWordLength

$SystemWordLength
在运行 Wolfram 系统的计算机系统上以原始机器字给出有效位数.

更多信息更多信息

  • $SystemWordLength 有效地给出存储地址中的位数,或者更为具体地给出一个存储访问指针的长度.
  • 在当前计算机系统中,$SystemWordLength 为32或64.
2007年引入
(6.0)