Assuming

Assuming[assum,expr]
assum 追加到 $Assumptions,计算 expr,从而使诸如 RefineSimplifyIntegrate 等函数所使用的缺省假定中包含 assum.

更多信息更多信息

  • Assuming 对所有带 Assumptions 选项的函数的缺省假定产生影响.
  • 假定可以是方程、不等式或者定义域的指定,也可以是列表或这些内容的逻辑组合.
  • 来自 Assuming 嵌套调用的假定被合并.
  • Assuming[assum,expr] 实际上等价于 Block[{$Assumptions=$Assumptions&&assum},expr].
  • Assuming 将假定列表 {a1,a2,} 转换为 a1&&a2&&.
2003年引入
(5.0)