BattleLemarieWavelet

BattleLemarieWavelet[]
表示阶数为 3 的 Battle-Lemarié 小波.

BattleLemarieWavelet[n]
表示在等间距区间 {-10,10} 上计算的阶数为 n 的 Battle-Lemarié 小波.

BattleLemarieWavelet[n,lim]
表示在等间距区间 {-lim,lim} 上计算的阶数为 n 的 Battle-Lemarié 小波.

更多信息更多信息

2010年引入
(8.0)