ChebyshevU

ChebyshevU[n,x]
给出了第二类切比雪夫多项式 .

更多信息更多信息

  • 数学函数,适用于符号和数值计算.
  • 对整数 n 给出显式多项式.
  • .
  • 对于一个特定的自变量, ChebyshevU 自动地计算到精确值.
  • ChebyshevU 可以计算到任意数值精度.
  • ChebyshevU 自动线性作用于列表.
  • ChebyshevU[n,z] 在定义域从 的复平面 z 上对于非整数 n 有一个分支线.
1988年引入
(1.0)