DawsonF

DawsonF[z]
给出 Dawson 积分 .

更多信息更多信息

  • 数学函数,同时适合符号和数值操作.
  • Dawson 积分定义为 .
  • 对某些特定参数,DawsonF 自动运算出精确值.
  • DawsonF 可求任意数值精度的值.
  • DawsonF 自动线性作用于列表.
2008年引入
(7.0)