JacobiCS

JacobiCS[u,m]
给出 Jacobi 椭圆函数 .

更多信息更多信息

  • 数学函数,同时适合符号和数值运算.
  • ,其中 .
  • 是一个 u 的双周期函数,周期为 ,其中 是椭圆积分 EllipticK.
  • JacobiCS 是两个变量的亚纯函数.
  • 对某些特定变量值,JacobiCS 自动运算出精确值.
  • JacobiCS 可计算到任意数值精度.
  • JacobiCS 自动逐项作用于列表.
1988年引入
(1.0)