ParametricPlot

ParametricPlot[{fx,fy},{u,umin,umax}]
产生一个曲线的参数图,其中 xy 的坐标 fxfyu 的函数.

ParametricPlot[{{fx,fy},{gx,gy},},{u,umin,umax}]
绘制几个参数曲线.

ParametricPlot[{fx,fy},{u,umin,umax},{v,vmin,vmax}]
绘制一个参数区域.

ParametricPlot[{{fx,fy},{gx,gy},},{u,umin,umax},{v,vmin,vmax}]
绘制几个参数区域.

ParametricPlot[,{u,v}reg]
从几何区域 reg 中取得参数 {u,v}.

更多信息和选项更多信息和选项

1988年引入
(1.0)
| 2014年更新
(10.0)