WhittakerW

WhittakerW[k,m,z]
给出Whittaker函数 .

更多信息更多信息

  • 数学函数,适用于符号和数值处理.
  • WhittakerW 代表超几何函数 .
  • 当整数 时, 处为无穷大.
  • 在某些特殊值处, WhittakerW 自动估计准确数值.
  • WhittakerW 可应用于任意数值精度的计算.
  • WhittakerW 自动线性作用于列表.
  • WhittakerW[k,m,z]在定义域 的复平面 上有一个分支线.
2007年引入
(6.0)