\[CapitalKoppa]

  • Unicode: 03DE.
  • Aliases: EscKoEsc, EscKoppaEsc.
  • Special Greek letter.
  • Analogous to English .
Translate this page: