Wolfram 语言与系统 10.0 (2014)|旧版文档

此为更早版本的 Wolfram 语言文档查看最新文档(版本11.2)

DiscreteRiccatiSolve

DiscreteRiccatiSolve[{a,b},{q,r}]
给出矩阵 ,它是离散代数黎卡提(Riccati)方程 TemplateBox[{a}, ConjugateTranspose].x.a-x-TemplateBox[{a}, ConjugateTranspose].x.b.TemplateBox[{{(, {r, +, {TemplateBox[{b}, ConjugateTranspose], ., x, ., b}}, )}}, Inverse].TemplateBox[{b}, ConjugateTranspose].x.a+q=0 的稳定解.

DiscreteRiccatiSolve[{a,b},{q,r,p}]
求解 TemplateBox[{a}, ConjugateTranspose].x.a-x-(TemplateBox[{a}, ConjugateTranspose].x.b+p).TemplateBox[{{(, {r, +, {TemplateBox[{b}, ConjugateTranspose], ., x, ., b}}, )}}, Inverse].(TemplateBox[{b}, ConjugateTranspose].x.a+TemplateBox[{p}, ConjugateTranspose])+q=0.

更多信息和选项更多信息和选项

  • TemplateBox[{a}, ConjugateTranspose].x.a-x-TemplateBox[{a}, ConjugateTranspose].x.b.TemplateBox[{{(, {r, +, {TemplateBox[{b}, ConjugateTranspose], ., x, ., b}}, )}}, Inverse].TemplateBox[{b}, ConjugateTranspose].x.a+q=0 中, 表示共轭转置.
  • 方程 TemplateBox[{a}, ConjugateTranspose].x.a-x-TemplateBox[{a}, ConjugateTranspose].x.b.TemplateBox[{{(, {r, +, {TemplateBox[{b}, ConjugateTranspose], ., x, ., b}}, )}}, Inverse].TemplateBox[{b}, ConjugateTranspose].x.a+q=0 有唯一的、对称的、正半定解,只要 是稳定的、 是可测的、. 因此,矩阵 的所有特征值位于单位圆内且解是稳定的.
  • 是可控的且 是可观测的,解是正定的.
2010年引入
(8.0)
| 2014年更新
(10.0)