JacobiP

JacobiP[n, a, b, x]
给出 Jacobi 多项式 .

更多信息更多信息

  • 数学函数,同时适合符号和数值运算.
  • 尽可能给出明确的多项式.
  • 满足微分方程 .
  • Jacobi 多项式与权函数 正交.
  • 对某些特定变量值,JacobiP 自动运算出精确值.
  • JacobiP 可计算到任意数值精度.
  • JacobiP 自动逐项作用于列表.
  • JacobiP[n, a, b, z] 在复平面 z 上从 有一个不连续分支切割.
版本 1 的新功能
New to Mathematica? Find your learning path »
Have a question? Ask support »