PolyGamma

PolyGamma[z]
给出双伽玛函数 .

PolyGamma[n, z]
给出双伽玛函数 的第 n 个导数.

更多信息更多信息

  • 数学函数,同时适合符号和数值运算.
  • PolyGamma[z] 是伽玛函数的对数导数,由 给出.
  • 对于正整数 PolyGamma[n, z] 给出.
  • 对于任何复数 n,多伽玛函数由分式的微积分解析开拓定义.
  • PolyGamma[z]PolyGamma[n, z]z 的亚纯函数,没有任何分支线.
  • 对某些特定参数,PolyGamma 自动运算出精确值.
  • PolyGamma 可求任意数值精度的值.
  • PolyGamma 自动线性作用于列表.
版本 1 的新功能 | 版本 6 修改功能
New to Mathematica? Find your learning path »
Have a question? Ask support »