\[Theta]

  • Unicode: 03B8.
  • Aliases: th, theta, q.
  • Greek letter.
  • Not the same as \[DiscreteRatio].